ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา,

 

สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง,

 

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง,

 

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง,

 

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส,

 

ผัสสะปัจจะยา เวทะนา,

 

เวทะนาปัจจะยา ตัณหา,

 

ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง,

 

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว,

 

ภะวะปัจจะยา ชาติ,

 

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ.

 

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ,

 

สะมุทะโย โหติ.

 

อะวิชชายะตะเววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ,

 

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ,

 

วิญญาณะนิโรธา,

 

นามะรูปะนิโรโธ,

 

นามะรูปะนะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ,

 

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ,

 

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ,

 

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ,

 

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ,

 

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ,

 

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ,

 

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปิริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสานิรุชฌันติ.

 

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ.

 

1_